O nás

Historie společnosti

Společnost s ručením omezeným ADANE je malou rodinnou společností, která vznikla 13. března 1997 jako účetní a daňová kancelář Karla Ryvoly. Jeho prostřednictvím jako daňového poradce, společníka a jednatele působí společnost v oblasti daňového poradenství v České republice od 19. září 1997.

Významný mezník v podnikání společnosti nastal 1. března 2016 příchodem Adama Ryvoly po jeho absolvování Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Adam jako programátor a v krátké době též společník a jednatel přinesl do společnosti k daňovému poradenství druhou oblast podnikání, a to vývoj a návrhy software. Tato činnost se stala dominantní v podnikání celé společnosti a zakázkový vývoj komponentů a aplikací realizuje společnost pro subjekty v několika zemích světa.

Údaje o společnosti

 • obchodní firma: ADANE, s.r.o.
 • sídlo: Fišerova 1619, 676 02 Moravské Budějovice, Česká republika
 • kancelář: Přírodní 1, 641 00 Brno, Česká republika
 • IČO: 25330845
 • DIČ: CZ25330845
 • údaj o zápisu v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně vede v oddíle C vložku 26342
 • číslo účtu u banky: 1477973349/0800

Informace o ochraně osobních údajů

Obchodní společnost ADANE tímto podle ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecného nařízení o ochraně osobních údajů) poskytuje subjektu údajů tyto informace:

Obchodní společnost poskytuje informace subjektu údajů pro případ, kdy osobní údaje jsou získány od subjektu údajů, a pro případ, kdy osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů.

Obchodní společnost je správcem osobních údajů subjektu údajů, tedy osobních údajů fyzických osob, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány.

Obchodní společnost provádí manuální zpracování osobních údajů subjektu údajů, zejména shromáždění a uložení, v přiměřeném, relevantním a pouze nezbytném rozsahu.

Osobním údajem se pro účely zpracování obchodní společností rozumí informace týkající se konkrétního subjektu údajů, zejména jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, identifikační číslo osoby, daňové identifikační číslo, bydliště, sídlo, telefon, email, rodinný stav, vzdělání, zaměstnání.

Obchodní společnost provádí zpracování osobních údajů pouze k účelům plnění smlouvy s klientem a vedení dokumentace dle požadavků právních předpisů.

Poskytnutí osobních údajů je jak smluvním, tak v některých případech i zákonným požadavkem, kdy poskytnutí údajů je nutné pro poskytování daňového poradenství či dalších služeb a plnění právních povinností vyplývajících z právních předpisů, kdy neposkytnutí údajů může mít za následek nemožnost poskytování služeb.

Obchodní společnost při poskytování služeb daňového poradenství podle ustanovení zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR, provádí zpracování osobních údajů po dobu nezbytnou pro účely zpracování stanovenou právními předpisy upravujícími vedení a uschování dokumentace, přičemž je povinna ve vztahu k ochraně osobních údajů uschovat dokumentaci po dobu deseti let od uskutečnění obchodu podle právních předpisů o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Obchodní společnost při poskytování ostatních služeb vyjma služeb daňového poradenství provádí zpracování osobních údajů po dobu nezbytnou pro účely zpracování, tedy po dobu účinnosti smlouvy s klientem, případně do vypořádání vzájemných práv a povinností vyplývajících po zániku závazku.

Příjemcem osobních údajů mohou být orgány veřejné moci, orgány státní správy, orgány územní samosprávy, a to pouze v přímé souvislosti s potřebami a pokyny při poskytování služeb.

Subjekt údajů má právo

 • požadovat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím, případně získat kopii zpracovávaných osobních údajů, kdy tímto nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob;
 • na opravu svých osobních údajů, tedy na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje a doplnil neúplné osobní údaje;
 • na výmaz, tedy aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, pokud tomu nebrání požadavky dalších právních předpisů;
 • na omezení zpracování v případě, že popírá přesnost osobních údajů, že zpracování je protiprávní a odmítá výmaz a žádá místo toho o omezení použití, že je správce již nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • na oznámení případu porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů;
 • na podání stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, internetová adresa, na níž lze nalézt všechny potřebné, zejména kontaktní, údaje, je www.uoou.cz.

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Obchodní společnost ADANE tímto podle ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, poskytuje spotřebiteli tyto informace:

Obchodní společnost jako podnikatel, který spotřebiteli poskytuje služby daňového poradenství podle ustanovení zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR, tímto informuje spotřebitele, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Komora daňových poradců České republiky. Podnikatel tímto dále informuje spotřebitele o tom, že internetová adresa Komory daňových poradců České republiky, na níž lze nalézt všechny potřebné, zejména kontaktní, údaje, je www.kdpcr.cz.

Obchodní společnost jako podnikatel, který spotřebiteli poskytuje služby vyjma služeb daňového poradenství, tímto informuje spotřebitele, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce. Podnikatel tímto dále informuje spotřebitele o tom, že internetová adresa České obchodní inspekce, na níž lze nalézt všechny potřebné, zejména kontaktní, údaje, je www.coi.cz.

V případě sporu, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, podnikatel poskytne spotřebiteli informace ve znění uvedeném shora v listinné podobě a to tak, že je předá přímo k rukám spotřebitele, nebo je odešle spotřebiteli s využitím provozovatele poštovních služeb.